ทัวร์เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน เริ่มจากมุกดาหาร

สะหวันนะเขต ลาวบาว เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคา 6,300 บาท

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368, 086-5883442 (ยุทธ)

www.tourlaospakse.com

วันที่ 1 : มุกดาหาร – สะพานมิตรภาพ – ด่านลาวบาว – เมืองดองฮา – อุโมงค์วินมอกซ์ – นครเว้

05.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดมุกดาหาร รับคณะที่ จุดนัดพบ ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (1)

07.00 น. เดินทางข้ามแม่น้ำโขง ผ่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว 2 ดำเนินการเอกสารข้ามแดนจากนั้นเดินทางสู่ แขวงสะหวันนะเขตของลาว ชมบรรยากาศสองข้างทางของ สปป.ลาว ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม นำท่านเดินทางถึงชายแดน ด่านลาวบาว (ชายแดนลาวเวียดนาม) พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(2) จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.ลาว-เวียดนาม เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองดองฮา จุดนี้จะข้ามผ่าน สะพานเฮื่องเรืองแม่น้ำเบนฮาย เป็นจุดแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ซึ่งมีรูปปั้นแม่และลูกยืนรอพ่อกลับบ้านในสงครามเวียดนาม 14.30น. นำคณะชม อุโมงค์วินมอกซ์ มหัศจรรย์อุโมงค์ที่ประชาชนชาวเวียดนามช่วยกันขุด มีทางออกถึง 13 ทางภายในอุโมงค์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนานนับสิบปี เดินชมและถ่ายรูปได้แบบจุใจ

16.00 น. จากนั้นออกเดินทางผ่าน เส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขต แดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่ กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศสจากนั้นนำคณะสู่นครเว้เมืองมรดกโลก องค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993

18.30 น. เดินทางถึง นครเว้ เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นนำคณะ ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮือง ชมการแสดงการบรรเลงเพลง และโชว์วัฒนธรรมพื้นเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก..........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 : วัดเทียมหมู่-พระราชวัง-สุสานไคดินห์-นครดานัง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเช้า(4) กับบรรยากาศเมืองเว้ 08.00 น. นำคณะเข้าชม วัดเทียมหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น เป็นสิ่งศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนาน มีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พระราชวังไดโนย พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน 10.45 น. นำคณะเดินทางออกจากเมืองเว้ไป 10 กม. เข้าชม สุสานไคดินห์ สุดยิ่งใหญ่ ใช้เวลาการก่อสร้างกว่าสิบปีภายในบริเวณมีหินแกะสลักและภาพวาดอันสวยงาม เป็นศิลปะแบบโรโกโก ( ROCOCO) งดงามที่สุดในเวียดนาม

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (5)

13.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ นครดานัง ลอดอุโมงภูเขาฮายเวิน ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. ขึ้นยอดเขาฮายเวิน ระหว่างการเดินทางบนยอดเขาชมวิวทิวทัศน์สวยงามแวะถ่ายรูปแบบจุใจ เที่ยวสบายๆไม่เร่งรีบ ถึงนครดานังเมืองที่ตั้งอยู่ตะวันตกของแม่น้ำหาน หรือที่รู้จักในทูแรน 18.00 น. ถึง นครดานัง เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร(6) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก

วันที่ 3 : ฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านโบราณ-พิพิธภัณฑ์จาม-ตลาดดองบา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานัง(7) จากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชม วัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสาน จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม สามารถถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนามจากนั้นนำคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์จาม เป็นแหล่งรวมศิลปะของยุค 4 สมัย คือ หมี่เซิน ตราเกียว ด่งเดือก ทาพเมิม ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในเวียดนามกลาง 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8) ที่เมืองดานัง แวะชมวิวที่หาดลังโค เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่นครเว้ 15.00 น. จากนั้นช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ ตลาดดองบาของนครเว้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร(9) จากนั้นพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 4 นครเว้-ด่านลาวบ่าว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร

06.00 น. รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ(10) พร้อมเช็คเอาท์ เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้า ด่านชายแดนลาวบาว แวะร้านปลอดภาษี พร้อมพักรับประทานอาหารเที่ยง(11)

16.00 น. เดินทางถึง ด่านสะหวันนะเขต ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย...โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม
-รถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
-ที่พัก 3 คืน นครเว้ 2 คืน ดานัง 1 คืน พัก ห้องละ 2 คน
-อาหาร 11 มื้อ
-ค่าเรือล่องแม่น้ำหอม
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-ค่าเอกสารผ่านแดน
-ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม บรรยายภาษาไทย
-ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
-เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตที่มีเวลาเหลือเกิน 6 เดือน


อัตรานี้ไม่รวม

ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 
   
   
©2013 by tourlaospakse.com